icon bag image
0
0
Tillbaka Hem Om Operan Hållbarhetsarbete

MOT EN MER
HÅLLBAR
FRAMTID

»Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – allt hänger samman och samverkar, och vi på Kungliga Operan avser att arbeta med hållbarhet på alla fronter.«

Birgitta Svendén, vd Kungliga Operan

HÅLLBARHETSPOLICY

Operans värderingar innebär att Operan är hög kvalitet, orädd, välkomnande och tidlös.
Detta betyder omsatt i hållbarhet att:

  • Operan värnar om mänskliga behov som kreativitet, identitet och konstnärligt uttryck. Operan månar om goda arbetsförhållanden och metoder som ger medarbetare goda förutsättningar att utvecklas och bidra i verksamheten.
  • Operan strävar mot ett modernt resurstänkande och etiskt ansvar för människor och miljö i sin verksamhet. Operan är transparent och står för sina beslut. 
  • Operan är öppen gentemot hela samhället och för alla åldrar. Operan värnar om mångfald, jämställdhet på ett engagerande och inkluderande vis. 
  • Operan värnar om kulturarvet i enlighet med sitt uppdrag och engagerar sig i sin omvärld samt speglar angelägna utmaningar i samhället.

HÅLLBARHETSREDOVSINING

Operan publicerar varje år en hållbarhetsredovisning som redovisar hur verksamheten arbetar med hållbarhetsfrågor och påverkan på olika hållbarhetsaspekter under det gångna året. Hela Operans verksamhet omfattas av redovisningen, från administrationen till scenproduktionerna.
Här kan du ta del av 2021 års hållbarhetsredovisning (du kan även bläddra i den nedan).

Redovisningen görs enligt årsredovisningslagen (ARL) och Operans hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI Standards), tillämpningsnivå Core.

HÅLLBARHETSPLAN

Operans arbete med Agenda 2030 kan beskrivas utgå från två perspektiv. Dels vilken roll kulturen kan spela för hållbar utveckling, och dels vad vi på Operan som ett statligt bolag specifikt gör för att bidra till att uppnå alla de 17 globala målen.
För att Operan ska kunna bidra på bästa sätt till genomförandet av Agenda 2030 antog ledningen år 2020 ett treårigt tidsperspektiv i Operans hållbarhetsplan som inbjuder till uppföljning och lärande inför arbetet som följer efter 2023.

Med denna Hållbarhetsplan avser Operan att:

  • Ta samtliga målområden i beaktande, men välja ut och prioritera vissa i relation till verksamhetens uppdrag
  • Lyfta fram åtgärder inom sju fokusområden inkl. delmål och hur Operan i sin verksamhet kan verka för dessa
  • Öka kunskapen om hållbarhetsfrågorna internt samt stödja och underlätta ett starkare engagemang inom Operan
  • Stimulera och utveckla former för samverkan och partnerskap inom Operan och mellan olika aktörer i scenkonstbranschen, offentliga sektorn, näringslivet, civilsamhället, akademin och andra samhällsaktörer för hållbar utveckling.

SJU FOKUSOMRÅDEN

De sju mål/fokusområden som Operan valt att fokusera på de närmsta åren som mest prioriterade är:

NR 3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
NR 4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA
NR 5. JÄMSTÄLLDHET
NR 11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
NR 12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
NR 13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR
NR 17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Bläddra nedan eller läs hela hållbarhetsplanen här.